ID Informations
2342C0001800000961
O001000961
Reniform Henatite Ore
China
Hebei Province
zhang jia kou shi xuan hua xian pang jia bu zhen
Label Informations (Classification and Features)
Ferrum
Basic Descriptions of Features
地大博物馆:舒勤荣、梁宝贤
Other Informations
Informations of Storage Institution
Yifu Museum Of China University Of Geosciences
博物馆ZJ3
Sharing Method